تحقیق پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

تحقیق پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري
پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداريقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 209بخشی از متن تحقیق:تعريف و اصطلاحات:1-تعريف مالچيزي كه قابل تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته مي شود. بهموجب آيين نامه اموال دولتي :(كليه اموالي نه در تصرف مالكانه وزارتخانهيا مؤسسه دولتي بوده يا به نحوي ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآيد ، بهعنوان اموال دولتي محسوب مي شود.)2-اموال غير منقولاموالي كه غير قابل حمل و انتقال باشد، به نحوي كه حمل و جابجايي آنموجب خرابي آن مال گردد اموال غير منقول ناميده مي شود.3-اموال منقولاموالي كه نقل آن از محلي به محل ديگر بدون اينكه لطمه اي به آن وارد شودامكان پذير باشد در رديف اموال منقول قرار مي گيرد.به موجب همين آيين نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسيم مي شود:الف-اموال مصرفي:شامل اموالي است كه بر اثر استفاده جزيي يا كلي از بينمي روند مانند مواد مصرفي،خوردني و…ب-اموال غير مصرفي: شامل اموالي است كه بدون تغيير محسوس و از دستدادن مشخصات اصلي بتوان آن را مكرر مورد استفاده قرار داد.اموالي كه به علت كمي قيمت ارزش نگهداري حساب اموالي نداشته باشد،مانندمصالح و لوازم يدكي اتومبيل در رديف اموال (در حكم مصرفي) محسوبميشود. اموال در حكم مصرفي اغلب با اموال ديگرغير از خود مورد استفادهقرار مي گيرند.مانند لوازم يدكي.طبق قانون محاسبات عمومي كشور محل نگاهداري اسناد اموال دولتي ادارهكل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد و كليه عملياتمربوط به ثبت اموال دولت طبق آيين نامه اموال دولتي به اجرا گذارده ميشود.طبق اين آيين نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسيم مي شود.4-ذيحساب و وظايف آنذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي بهمنظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي ومحاسباتي در وزارتخانه يا مؤسسه و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجراييمحلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت محسوب ميشود.اهم وظايف ذيحساب در ارتباط با اموال به شرح زير است:- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها طبق قانونو ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور5-جمعدار اموال و وظايف آنبه موجب ماده 34 قانون محاسبات عمومي مصوب شهريور ماه 1366اصطلاح «جمعدار» به امين اموال تغيير نام پيدا كرده است طبق اين قانون اميناموال مأموري است كه از بين مستخدمين واجد صلاحيت و امانت دار با حكموزارتخانه يا مؤسسه مربوط به اين سمت منصوب مي گردد و مسئوليت حراستو تحويل و تنظيم حسابهاي اموالي و اوراقي كه در حكم وجه نقد است وكالاهايتحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي شود.اهم وظايف امين اموال به شرح زير است:- اختصاص شماره برچسب به اموال غير مصرفي- تنظيم و نگاهداري حساب اموال صورتحساب اموال رسيده و فرستاده- ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط- صورت برداري از اموال هر اطاق و تحويل آن مسئول واحد مربوط6-بودجه و اعتباربودجه كل كشور برنامه مالي دولت براي يك سال مالي است كه در آندرآمدها و ساير منابع اعتبارو برآورد هزينه ها پيش بيني مي شود وبه هدفهايدولت در اجراي برنامه هاي مالي تحقق مي بخشد .بودجه هر سازمان نيز شاملپيش بيني درآمدها و هزينه هاي مربوط به يك سال مالي آن سازمان است و ازسه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود :-بودجه عمومي دولت-بودجه شركتها دولتي و بانكها-بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غيرازعناوين فوق دربودجه كل كشورمنظورمي شوداعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيلبه اهداف و اجراي برنامه ها به تصويب مي رسد7-پيش پرداخت و علي الحسابپيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبار مربوط طبق احكام ومقررات و قراردادها پيش از انجام تعهد صورت مي گيردعلي الحساب عبارت است ازپرداختي كه به منظوراداي قسمتي ازتعهد با رعايتمقررات صورت مي گيرد .8-تنخواه گردان پرداختبه موجب ماده 27 محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 تنخواه گردان عبارتاست از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب پس ازتأييد وزير يا رئيس مؤسس و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام پاره ايهزينه ها دراختيار واحدها ويا مأموريني كه به موجب اين قانون وآيين نامه هاياجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد .9-كارپرداز و وظايف آنكارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين واجد صلاحيت دستگاه زيربط بهاين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالا و خدمات مورد نيازطبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي كند.10-انواع خريدها1/10-خريدهاي برنامه ريزي شدهاين نوع خريدها معمولاًدرآغاز هرسال براساس برنامه هاي پيش بيني شده انجاممي شود .در واحدهاي توليدي و صنعتي برنامه خريد بر اساس ميزان توليد و باهمكاري واحد كارپردازي يا تداركات ،امور مالي ،دفتر طرح وبرنامه و توليد وساير واحد هاي مرتبط تدوين مي گردد.در مؤسسات غيرانتفاعي مانند وزارتخانه و مؤسسات خدماتي برنامه ي خريدشامل كالاهاي اساسي مي باشد كه با وظايف مستمر ودائمي مؤسسه ارتباط دارددر خريدهاي برنامه ريزي شده مراحل زير طي ميشود:-درخواست كننده كالا با تكميل فرم اعلام نيازمنديها احتياجات خود را به واحدسفارشات يا واحد تداركات اعلام مي دارد.فرم مذبور پس از تأييد موجودي انبار با مراجعه به كاردكس انبار و تأييدانباردار درپرونده مربوط به اعلام نيازمنديها درواحد سفارشات يا واحد تداركاتبايگاني مي گردد وبا توجه به الويتها نسبت به تنظيم برنامه خريداقدام به سفارشآن مي شود. فرم اعلام نيازمنديها در سه نسخه تهيه و به شرح زير توزيع ونگهداري مي شود :نسخه اول ودوم درپرونده اعلام نيازمنديهاجهت اقدام درواحدسفارشات نگهداريمي شودنسخه سوم به بايگاني واحد در خواست كننده ارسال مي گردد.پس از انجام سفارش نسخه دوم نيز جهت اطلاع از جريان سفارش به واحددرخواست كننده ارسال مي گردد …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري تحقیق در مورد پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري دانلود تحقیق پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري دانلود رایگان تحقیق پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداري پروژه پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انب

تحقیق با موضوع راهبرد اساسي در انتخابات رياست جمهوری

اساسي,انتخاب رئیس جمهور,انتخابات,انتخابات ایران,برگزاری انتخابات,برگزاری انتخابات ایران,جهموری اسلامی ایران,رئیس جمهور,راهبرد,رياست جمهوری ایران,ریاست جمهوری دانلود تحقیق با موضوع راهبرد اساسي در انتخابات رياست جمهوری دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: راهبرد اساسي انتخابات رياست…

آزمون استخدامی مهندسی مکانیک« قسمت دوم FE2»

آزمون استخدامی مهندسی مکانیک« قسمت دوم FE2» آزمون استخدامی مهندسی مکانیک رفتن به سایت اصلی دانلود آزمون استخدامی مهندسی مکانیک« قسمت دوم FE2»،در قالب Pdf و در 16 صفحه.توضیحات: این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی (مهندسی…

مدارهای الکتریکی

آشنایی با مدارهای الکتریکی,پاورپوینت مدارهای الکتریکی,پایان نامه مدارهای الکتریکی,جزوه مدارهای الکتریکی,کتاب مدارهای الکتریکی,مدارهای الکتریکی,مدارهای الکتریکی 1,مدارهای الکتریکی 2,مدارهای الکتریکی جبه دار,معرفی مدارهای الکتریکی دانلود مدارهای الکتریکی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مدارهای الکتریکی،در قالب word و در 22 صفحه،…

طراحي خيابان 2 طرفه در اتوکد

اتوکد,خیابان 2 طرفه در اتوكد,خیابان اتوکد,خیابان دوطرفه در اتوكد,دانلود طراحي خيابان 2 طرفه,طرح اتوکد دانلود طراحي خيابان 2 طرفه در اتوکد دانلود فایل  اين فايل شامل خیابان 2 طرفه طراحی شده در نرم افزار اتوكد مي باشد   من می…

پاورپوینت حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (همراه با مثال های کاملاً تشریحی)

پایان نامه حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي,پروژه حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي,تحقیق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي,حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي,حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (جاری),مقاله حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي دانلود پاورپوینت حساب…

پلان معماري ساختمان مسكوني 225 متري

پلان آماده معماری,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,دانلود پلان معماری,نقشه آماده ساختمان,نقشه آماده معماری,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان مسکونی دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 225 متري دانلود فایل اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني 225 متري فايل اتوكد مي باشد.  …

برنامه windows application نمونه ای کامل از درایو

windows application,برنامه csharp,برنامه درایو در سی شارپ,برنامه نویسی csharp,برنامه نویسی سی شارپ,تحقیق سی شارپ,درایو در سی شارپ,سی شارپ,مشاهده درایوها در سی شارپ,نمونه درایو,نمونه درایو در سی شارپ دانلود برنامه windows application نمونه ای کامل از درایو دانلود فایل دانلود برنامه…

پاورپوینت روغن ها و چربی ها

انواع چربی ها,تحقیق در مورد چربی,چربی چیست,روغن و چربی در جدول,گروه غذایی چربی ها,مضرات چربی ها,معنی روغن و چربی,نقش چربی ها در بدن پاورپوینت روغن ها و چربی ها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت روغن ها و چربی ها…

تحقیق بررسی راه كارهاي نيل به چابكي در سازمان

تحقیق چابكي در سازمان,چابكي در سازمان,چابكي در سازمان ها,چابكي در سازمان های دولتی,چابكي در سازمانهای تولیدی,چابکی سازمان,چابکی سازمانی,چابکی سازمانی pdf,چابکی سازمانی ppt,چابکی سازمانی چیست,راهکارهای چابكي در سازمانهای تولیدی تحقیق بررسی راه كارهاي نيل به چابكي در سازمان رفتن به سایت…

تحقیق عید نوروز

word,پروژه در مورد عید نوروز,پروژه عید نوروز,تحقیق آماده در مورد عید نوروز,تحقیق در مورد عید نوروز,دانلود پایان نامه عید نوروز,دانلود تحقیق عید نوروز,دانلود رایگان تحقیق عید نوروز,رایگان,عید نوروز,مقاله در مورد عید نوروز,مقاله عید نوروز تحقیق عید نوروز رفتن به سایت…

پاورپوینت نظام نامه ایمنی در پروژه های صنعتی

آئین نامه ایمنی,آئین نامه ایمنی پروژه,ایمنی در پروژه های صنعتی,دانلود آئین نامه ایمنی,دانلود نظامنامه ایمنی,طرح ایمنی,طرح ایمنی در پروژه های صنعتی,قوانین ایمنی در پروژه,نظامنامه ایمنی,نظامنامه ایمنی در پروژه های صنعتی دانلود پاورپوینت نظام نامه ایمنی در پروژه های صنعتی دانلود…

تحقیق صفت بهار و مدح ابوالحسن

تحقیق صفت بهار و مدح ابوالحسن مدح ابوالحسن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق در صفت بهار و مدح ابوالحسنقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 149بخشی از متن تحقیق:نوبهار آمد و آورد گل و ياسمنا            باغ…

طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي

طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي رفتن به سایت اصلی دانلود طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي،در قالب word و در 144 صفحه، قابل ویرایش.، شامل:فصل اول: چکيده طرح مقدمه کارکنان خط تولید و…

تحقیق آزمايش مولر لاير

پایان نامه پیرامون آزمايش مولر,پروژه آزمايش مولر,تحقیق آزمايش مولر,تحقیق در مورد آزمايش مولر,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی آزمايش مولر,دانلود تحقیق آزمايش مولر,لاير,مقاله آزمايش مولر تحقیق آزمايش مولر لاير رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چكيده:آزمايش در مورد خطاي ادراكي «مولر-لاير» است…

پاورپوینت تاریخچه کتابخانه

آشنایی با تاریخچه کتابخانه,پاورپوینت تاریخچه کتابخانه,پایان نامه تاریخچه کتابخانه,تاریخچه کتابخانه,تاریخچه کتابخانه در ایران,تاریخچه کتابخانه در جهان,تاریخچه کتابخانه ها,تحقیق تاریخچه کتابخانه,جزوه تاریخچه کتابخانه,مقاله تاریخچه کتابخانه دانلود پاورپوینت تاریخچه کتابخانه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع تاریخچه کتابخانه،در قالب ppt و در…

زنان، قربانيان خاموش ايدز

اپیدمی ایدز در زنان,تحقیق در مورد ایدز,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود رایگان تحقیق,دانلود مقاله,زنان قربانیان ایدز,قربانیان ایدز,قربانیان خاموش ایدز,مقاله ایدز دانلود زنان، قربانيان خاموش ايدز دانلود فایل چکیده:اگر روزي عابري در خيابان از كنار شما گذشت كه بر روي يقة لباسش روبان…

پاورپوینت لوله دال نازل قوسی قطاعی

پاورپوینت لوله دال نازل قوسی قطاعی لوله دال نازل قوسی قطاعی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع لوله دال نازل قوسی قطاعی،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:لوله دال لوله دال نوع مختصر…

تحقیق محسنات ساختمانهای بنائی

تحقیق محسنات ساختمانهای بنائی محسنات ساختمانهای بنائی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع محسنات ساختمانهای بنائی،در قالبd و در 33 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:با توجه به محسنات ساختماهای سنتی وبنائی، سه ساختمان یک، دو و سه طبقه اسکلت…

تحقیق عدالت در یونان باستان

پروژه در مورد عد,پروژه عدالت در یونان باستان,تحقیق در مورد عدالت در یونان باستان,دانلود تحقیق عدالت در یونان باستان,دانلود رایگان تحقیق عدالت در یونان باستان,عدالت در یونان باستان,مقاله در مورد عدالت در یونان باستان,مقاله عدالت در یونان باستان تحقیق عدالت…

پاورپوینت گواهی های پزشکی (گواهی فوت و جواز دفن) و جنبه های قانونی و حقوقی آن

ارکان جرم گزارش خلاف واقع,تصدیق خلاف واقع,جرم گواهی خلاف واقع,گزارش خلاف واقع مامورین دولتی,گواهی پزشکی,ماده 540 قانون مجازات اسلامی,مستند قانونی گزارش خلاف واقع,نمونه گواهی پزشکی استعلاجی پاورپوینت گواهی های پزشکی (گواهی فوت و جواز دفن) و جنبه های قانونی و…

پاورپوینت بررسي تاثیرات اقليم در ساختمان سازي و معماری

اقلیم,اقلیم در ساختمان سازی,انسان طبیعت معماری,تاثیر اقلیم بر ساختمان سازی,تاثیرات اقليم در ساختمان سازي,تاثیرات اقليم در معماری,تقسیمات اقلیمی در ایران,مصالح بومی در ساختمان,معماری اقلیمی,وابستگی شکل ساختمان به اقلیم دانلود پاورپوینت بررسي تاثیرات اقليم در ساختمان سازي و معماری دانلود فایل…

پاورپوینت رابطه انسان و طبيعت باغ هاي ايراني

پاورپوینت رابطه انسان و طبيعت باغ هاي ايراني تحقیق رابطه انسان و طبيعت باغ هاي ايراني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  رابطه انسان و طبيعت باغ هاي ايراني،در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:باغ هاي…

تحقیق گیرنده سوپر هیدروداین

انواع گیرنده مخابراتی,بلوک دیاگرام گیرنده مخابراتی,پروژه گیرنده سوپرهیدروداین,تحقیق گیرنده سوپرهیدروداین,سوپرهیدروداین,فرستنده گیرنده مخابراتی,گیرنده سوپرهیدروداین,گیرنده مخابراتی,گیرنده مخابراتی سوپرهیدروداین,گیرنده های مخابراتی تحقیق گیرنده سوپر هیدروداین رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع گیرنده سوپر هیدروداین،در قالب word و در 8 صفحه، قابل…

گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت آلومینیوم-پلی اتیلن (ورق آلومینیوم کامپوزیتی)

امکانسنجی تولید کامپوزیت الومینیوم,امکانسنجی تولید ورق آلومینیوم کامپوزیتی,پلی اتیلن,تولید ورق الومینیوم,طرح توجیهی تولید کامپوزیت الومینیوم,طرح توجیهی تولید ورق آلومینیوم کامپوزیتی,کامپوزیت الومینیوم دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت آلومینیوم-پلی اتیلن (ورق آلومینیوم کامپوزیتی) دانلود فایل دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی…

پاورپوینت بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن در مرکز آموزشی درمانی

بررسي تاثير انحراف سپتوم بيني در ايجاد سينوزيت مزمن,بررسی مقایسه‌ای وضعیت آناتومیک دیواره جانبی بینی بیماران,بررسی میزان کاهش شنوایی حسی عصبی در مبتلایان به عفونت مزمن گوش,پاورپوینت مدیریت تعارض,سینوزیت,علت و درمان گرفتگی بینی پاورپوینت بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *